Strona główna

Informujemy wszystkich członków Okręgu PZHGP Olsztyn , że :

Zgodnie z poniższymi decyzjami postępowania pod sygn. PR 2 Ds.730.2017 będą prowadzone także wobec spraw dotyczących Okręgu PZHGP Olsztyn.Zakres spraw podlegających wyjaśnieniu zgodności z obowiązującym prawem obejmuje :
1.
Uchwały Prezydium ZG o nr. 22, 23, 24, 24, 26 i analogiczne ZG 38, 39, 40, 41, 42, 43.
2.
Uchwały ZG 44 i 71 pomimo utrzymania ich w mocy przez Sąd . My uważamy , że zostały podjęte z naruszeniem prawa.
3.
Zebranie Nadzwyczajne Delegatów Okręgu zwołane przez Kuratora i wybór władz w dniu 20.06.2016r (pod nadzorem Przewodniczącego GKR)
4.
Działania władz wybranych 20.06.2016r ,takie jak :

- przejęcie konta Okręgu

- używanie bezprawne Regonu i NIP Okręgu

- stosowanie psychologi zastraszania członków Okręgu

- szeroko rozumiana sprawa obrączek rodowych na rok 2018 dla wszystkich członków Okręgu

- itd. itd.
5.
Nie dostarczenia sprawozdawczości i rozliczenia finansowego za rok 2016 Oddziałów Biskupiec , Nidzica , Szczytno.
6.
Sprawa działań Zarządu Oddziału Nidzica (dotyczy braku rozliczenia za 2016r i wyrzucenie 83 członków Sekcji Susz – pełnoprawnych członków Oddziału)
7.
Sprawa bezprawnych działań w Oddziale Działdowo(szantażem wymuszone rezygnacje części członków Zarządu , niezgodnie z prawem przeprowadzone wybory itd. itd.)
8.
Sprawa pożyczek z ZG dla Oddziałów
9.
itd. itd.


Konto Okręgu : BGŻ BNP Paribas S.A. O/Olsztyn 61 1600 1462 1838 0800 3000 0001


Regulamin Konkursu Redakcji 2017 i Regulamin Lotu Narodowego - Bruksela 2017.


Dnia 11 kwietnia br. odbyła się długo oczekiwana rozprawa Sądowa dot. uchylenia uchwał Prezydium ZG PZHGP i ZG PZHGP.

Długo, bo blisko 1,5 roku oczekiwania. W okresie tym osoby reprezentujące interes Okręgu Olsztyn, działając zgodnie z wolą większości delegatów próbowało w różny sposób wyjaśnić sporne sprawy zaistniałe pomiędzy Zarządem Okręgu a ZG PZHGP. Zarząd Okręgu od samego początku próbował nawiązać dialog i w sposób cywilizowany porozumieć się z prezydentem PZHGP. Niestety za każdym razem jakiejkolwiek próby spotkania się , rozmowy czy też pisanie pism wyjaśniających – napotykały na betonową ścianę, szczelną, zimną i niedostępną. Jedyne odezwy jakie słyszeliśmy ze strony prezydenta brzmiały ,, to ja tu jestem prawem i ja o wszystkim decyduję – a z wami nie mam ochoty rozmawiać i nigdy nie będę z wami rozmawiał”. Pierwsza okazja do spotkania i rozmowy nastąpiła właśnie 11.04.17r - i tym razem prezydent wymigał się od konfrontacji, gdzie będąc uczestnikiem rozprawy miał szansę obronić słuszności i zasadności swojego postępowania w procedurze podejmowania zaskarżonych uchwał, wytłumaczyć prawnie wykonane czynności wobec członków Zarządu Okręgu Olsztyn…..Niestety, do rozprawy nie doszło. Został złożony wniosek przez prezydenta PZHGP i Kancelarię Radców Prawnych „IURATOR” o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu uczestników przedstawicieli Zarządu Okręgu Olsztyn i radcę prawnego z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „ Lech Obara i Współpracownicy” z Olsztyna. Na tym etapie Sąd KRS-y w Katowicach odroczył rozprawę o termin administracyjny. O dalszym składzie uczestników w postępowaniu Sądowym ma rozstrzygnąć Sąd Okręgowy w Katowicach. Można by powiedzieć że to -sprytne posunięcie. Lecz uważam ,że to zwykłe „tchórzostwo” i wstyd dla wszystkich hodowców naszego Stowarzyszenia (blisko 43 tyś.) na czele, którego stoi prezydent mający obawy co do słuszności swoich poczynań i boi się obronić swoich decyzji przy współudziale strony przedstawicieli Zarządu Okręgu Olsztyn. Prezydentowi nie chodzi o szybkie rozstrzygnięcie konfliktu -- zasłania się ucieczką w czasie , lecz my się nie poddajemy i nie poddamy- prawda musi ujrzeć światło dzienne . Być możliwe , że strona PZHGP boi się naszego dodatkowego złożonego pisma w którym podważamy legalność wyboru władz Stowarzyszenia PZHGP? Zamieszczam je poniżej do wiadomości . Z pozdrowieniem Dobry lot - prezes Andrzej Zdun


INFORMACJA

W dniu 18.03.2017r zgodnie z wcześniejszym komunikatem odbyły się dwa Zebrania Delegatów Okręgu PZHGP Olsztyn. Na Zebraniu Sprawozdawczym Delegatów Okręgu przedstawiono sprawozdania władz Okręgu oraz na wniosek Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym Delegaci udzielili absolutorium Zarządowi Okręgu pod Prezesurą Kol. Andrzeja Lipkiewicza za rok 2016. Przyjęto preliminarz budżetowy na 2017 r oraz przyjęto rezygnację kol. Andrzeja Lipkiewicza z Prezesa Zarządu Okręgu PZHGP Olsztyn. Po zakończeniu Zebrania nastąpiła przerwa, a po jej zakończeniu odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Okręgu PZHGP Olsztyn w celu uzupełnienia władz Okręgu . Aktualny wykaz władz Okręgu zamieszczony jest w zakładce Zarząd.


Decyzja Sądu Rejonowego VIII Wydział Gospodarczy KRS w Olsztynie . Wiadomość skierowana do wszystkich Hodowców Okręgu , a w szczególności do Delegatów Okręgu.

Sąd Rejonowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 16.02.2017 r zawiesił postępowanie w sprawie rejestracji władz wybranych na Nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów w dniu 20.06.2016 r. Postanowieniem swoim dał wiarygodność procedurze odwoławczej Zarządu KRS -ego do organu nadzorczego w Mikołowie i skierowanym wnioskom do Sądu w Katowicach dotyczącym uchylenia uchwał w stosunku do Okręgu Olsztyn . Jednymi słowy dał rękojmię do dalszych działań władzom Okręgu wybranym w dniu 22.03.2015 r. Prawnie w Okręgu Olsztyn działają tylko władze wybrane w tym dniu. Wszystkie działania władz z dnia 20.06.2016 r , a w szczególności Zarządu pod prezesurą Kol. Jacka Grzelaka są prawnie - bezprawne. Wiarygodność zapewnień Kol. Jacka Grzelaka co do terminów rejestracji okazała się blefem. Bezprawne pobranie z konta Okręgu 2 razy po 1.000,00 zł na niewiadome wydatki i dokonanie przelewu kwoty 1.986,42 zł za bezprawne działania „kuratora Okręgu Olsztyn” w trakcie odwołań będą dogłębnie wyjaśnione. Ostatnio docierają do nas sygnały o uszczuplaniu się władz „ Kol. J Grzelaka”(dowody posiadamy) czym stanowią niewiarygodnym wniosek złożony do Sądu KRS w Olsztynie – nie posiadacie członków do ich uzupełnienia. Dlatego wnosimy pod rozwagę Delegatów o zdelegalizowanie wybranych władz 20.06.2016 r i rozpoczęcie wspólnych , prawnych działań dla dobra wszystkich Hodowców Okręgu.


Kodeks Postępowania Cywilnego Art. 13. § 2. Przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w niniejszym kodeksie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Art. 177. § 1. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu: 1) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego;


Okręg Lublin nie jest jednostką terenową Stowarzyszenia PZHGP z siedzibą w Orzeszu

Okręg Lublin będąc jednostką terenową Stowarzyszenia PZHGP w dniu 18.03.2005r uzyskał osobowość prawną na Statucie Stowarzyszenia z dnia 23.01.2004r. Fakt nabycia osobowości prawnej jednostki terenowej stowarzyszenia(okręgu) nie oznacza uzyskania autonomii w zakresie statutowej. Okręg pozostaje nadal częścią tej organizacji, której jednostkę terenową stanowi, chociaż posiada samodzielność działania i niezależność w sferze stosunków cywilnoprawnych. Oznacza to, że jednostka terenowa Stowarzyszenia(okręg) nie może mieć wpisanych innych informacji o statucie, niż stowarzyszenie macierzyste. Dokonanie jakichkolwiek zmian samodzielnych w statucie jednostki terenowej-okręgu oznacza automatyczne zerwanie więzi ze stowarzyszeniem macierzystym. Dowód :Okręg Lublin KRS: 0000230818 - Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym 18.03.2005R na Statucie z 23.01.2004r ZMIANY UCHWAŁĄ WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW OKRĘGU:1. 18.03.2007R. - ZMIENIONO § 5 I § 6, DODANO § 6(1), § 34(1), § 64(1) STATUTU.2. 11.03.2012R. - ZMIENIONO §2Data 18.03.2007r jest dniem zerwania przynależności Okręgu Lublin ze Stowarzyszeniem PZHGP z siedzibą ówczesną w Chorzowie. Należy od tego dnia uważać Okręg Lublin największym „Klubem” poza strukturami PZHGP- działającym na własnym statucie, gdyż Związek PZHGP jest samodzielnym STOWARZYSZENIEM , a nie ZWIĄZKIEM STOWARZYSZEŃ. Uczestnictwo przedstawicieli Okręgu Lublin w Zjazdach Krajowych Delegatów oraz wybór ich Delegata do władz Związku podważa ważność podejmowanych na nich uchwał. To samo dotyczy prawomocności wyboru w 2015r władz Związku . Sprawa ta zostaje przekazana do organu nadzoru w Mikołowie i Sądu w Katowicach , gdyż podjęte uchwały przez Prezydium i Zarząd Główny po wyborze 2015r mogą nie mieć mocy prawnej, a mogą stanowić dodatkowy dowód na bezprawne działania władz Związku w stosunku do Okręgu Olsztyn.Dowód – wyciąg z KRS i skrót nowego statutu Lublina.


Zawiadomienie

Zarząd Okręgu PZHGP w Olsztynie zawiadamia Delegatów, że w dniu 18-03-2017 r. o godz. 9:00 odbędzie się Sprawozdawcze Zebranie Delegatów PZHGP Okręgu Olsztyn w Hotelu Manor ul. Kanarkowa 47 w Olsztynie.... NASTĘPNIE :W tym samym dniu 18-03-2017r. po zakończeniu Sprawozdawczego Zebrania Delegatów około godz. 12:00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PZHGP Okręgu Olsztyn. Temat: Uzupełnienie władz Okręgu PZHGP Olsztyn.


KOMUNIKAT

Na adres Sekretarza Zarządu Okręgu należy wysłać w nieprzekraczalnych terminach:... I. zawiadomienie o terminie i miejscu oraz porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Oddziałów podległych pod Zarząd KRS-owy Okręgu – minimum 3 dni przed e-mailowo na adres: pzhgpokregolsztyn@wp.pl II. w formie papierowej protokół zebrania z kompletem dokumentacji (protokoły poszczególnych komisji, lista obecności itd.) - do 14 dni po zebraniu. III. zamówienie na obrączki rodowe na rok 2018 - do 28 lutego 2017 r.Zarządy Oddziałów, które nie dostosują się do powyższego będą narażone na odpowiedzialność prawną wynikającą ze stosownych przepisów podległości owych Oddziałów pod Zarząd KRS-owy Okręgu oraz dodatkowo przepisów Urzędu Skarbowego .


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r.


ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z WYSTAWY OKRĘGOWEJ W OLSZTYNIE W DN. 3-4 GRUDNIA 2016 R.


REGULAMIN

Lotów i zasad współzawodnictwa oraz nagradzania hodowców obowiązujący w Okręgu Olsztyn P.Z.H.G.P. w 2017r.


OKRĘGOWY PLAN LOTÓW NA 2017R


Obowiązujące w 2017 roku Regulaminy Współzawodnictwa o Mistrzostwa Polski


WYNIKI OKRĘGU OLSZTYN 2016


Decyzja organu nadzoru Olsztyn w sprawie wyborów przeprowadzonych na NZD Okręgu w dniu 20.06.2016r