Strona główna

SKRÓT INFORMACJI Z POSIEDZENIA SĄDU W KATOWICACH W DNIU 15.XI.2017R

Jak informowaliśmy wcześniej w dniu 15.XI.2017r w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego odbyła się kolejna rozprawa w sprawie uchylenia uchwał ZG. Jechaliśmy na tą rozprawę z przekonaniem, że będzie to już ostatnia i zakończy się ostatecznym wyrokiem. Stało się inaczej. Przedstawiciel prawny ZG zgłosił dodatkowych świadków w osobach: Marian Palec i Wiesław Długokęcki. Zeznania tych świadków miały dostarczyć niezbitych dowodów na istnienie Sekcji Morąg i Sekcji Olsztyn w Oddziale Olsztyn. Sąd dopuścił w/w do złożenia zeznań. Procedura przesłuchań tych świadków trwał ponad 5 godz. Ocenę czy świadkowie dostarczyli stronie wnioskującej oczekiwanych dowodów na istnienie Sekcji w Oddziale Olsztyn pozostawiam dla p. Jana Kawalera. My za tych świadków i przedstawione przez nich niezbite dowody– DZIĘKUJEMY. Ze względów na długi czasowo w tym dniu proces nie odbyło się przesłuchanie pana J. Kawalera i pana K. Wilmowicza , zabrakło czasu. Sprawa zakończyła się przed 16:00 wyznaczeniem przez Sąd terminu dokończenia przesłuchań na dzień 20.XII.2017r godz. 9:30 z opcją zakończenia w tym dniu całego procesu i wydania wyroku.


STANOWISKO NASZEGO PEŁNOMOCNIKA z dnia 02.XI.2017r


Pismo Uczestnika ad.4 do Sądu wraz z załącznikami


Odpowiedz Zarządu Głównego z 11.X2017r na nasze stanowisko z 19.09.2017r


Stanowisko Zarządu Głównego z 18.02.2016r i 19.01.2017r


Rozpaczliwa i niekoleżeńska postawa panów Palca, Kurzacza, Długokęckiego. Nie mieli honoru przegrać i pogodzić się z przegraną.


Wyniki Okręgu Olsztyn PZHGP ul. Świtezianki 2A.


INFORMACJA

W dniu 4.X.2017r odbyła się rozprawa w Sądzie Katowice. Było to pierwsze w historii (po uzyskaniu osobowości prawnej PZHGP w 2002r) posiedzenie Sądu w sprawach uchylenia uchwał Prezydium i Zarządu Głównego Stowarzyszenia PZHGP podjętych przeciwko Stowarzyszeniu Okręg PZHGP w tym wypadku Olsztyn , przy uczestnictwie nas (trzech) przedstawicieli Zarządu Okręgu. Zarząd Główny PZHGP w dotychczasowej praktyce jednostronnie przedstawiał i dowodził ,że tylko jego stanowisko jest wiarygodne - co w Sądzie udawało się przeforsować. Nasze uczestnictwo i kontr argumenty wytrąciły ZG z dotychczasowej pewności siebie. Sprawa toczyła się ponad 4 godz. i w naszym odczuciu na 99% sprawę wygramy. Oczywistym jest to , że ZG będzie nadal czynił starania zdyskredytowania nas i linii obrony , ale my się nie damy, pomoc prawna i mocne dowody obrony w tym nam dopomogą. Sprawa jest toku , następny termin wyznaczony został na dzień 15.XI.2017r z następującymi zaleceniami :1).Zarząd Główny w ciągu 7 dni ma przedłożyć pisemne ustosunkowanie się do naszego stanowiska z dnia 19.09.2017r. ….2).Obie strony w ciągu 7 dni mają przedłożyć uwiarygodnienie z oryginałami załączonych do sprawy dowodów (my praktycznie już jesteśmy gotowi). ….3).Na posiedzenie 15.XI.2017r został zobowiązany wstawić się Pan Jan Kawaler.


STANOWISKO NASZEGO PEŁNOMOCNIKA (I NASZE) POPIERAJĄCE WNIOSEK STAROSTY MIKOŁOWSKIEGO O UCHYLENIE UCHWAŁ :

Okręg Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Olsztyn posiada osobowość prawną i ma zdolność do czynności prawnych od 16 grudnia 2004r. Nasze działania są otwarte , jawne i chcemy raz na zawsze tą sprawę rozwiązać i zakończyć. Mamy nadzieję , że Prezydent przestanie stosować „tryki" uników i stanie wreszcie do prawnego „boju” w dniu 4 października 2017r.


W dniu 4 października 2017r bierzemy udział w rozprawie.

Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 29 sierpnia 2017 r i zawiadomienie z 30.09.17 r o rozprawie .


Weryfikacja wyników poszczególnych oddziałów odbędzie się 25.09.17r. w siedzibie Okręgu Olsztyn PZHGP przy ul. Świtezianki 2A.

Przypominamy że w rywalizacji do mistrzostwa Okręgu zaliczanych jest 13 wcześniej zaplanowanych i odbytych lotów. Zestawienia zbiorcze w poszczególnych klasach, Oddziały po wcześniejszych weryfikacjach w Oddziałach prześlą do 10.09.17 na adres e-mail Okręgu Olsztyn PZHGP. (pzhgpokregolsztyn@wp.pl).


Potwierdzenie poniższej informacji o decyzji Sądu Okręgowego z 26.07.2017 r .


Zarząd Okręgu PZHGP Olsztyn z siedzibą ul. Świtezianki 2A informuje, że :

Dnia 26.07.2017 r Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy na nasze zażalenie U C H Y L I Ł postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 11 kwietnia 2017 r odmawiające dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie w charakterze uczestników Marcina U , Grzegorza R, Andrzeja Z oraz Zarządu Okręgu Olsztyn.Konto Okręgu : BGŻ BNP Paribas S.A. O/Olsztyn 61 1600 1462 1838 0800 3000 0001


Regulamin Konkursu Redakcji 2017 i Regulamin Lotu Narodowego - Bruksela 2017.


Dnia 11 kwietnia br. odbyła się długo oczekiwana rozprawa Sądowa dot. uchylenia uchwał Prezydium ZG PZHGP i ZG PZHGP.

Długo, bo blisko 1,5 roku oczekiwania. W okresie tym osoby reprezentujące interes Okręgu Olsztyn, działając zgodnie z wolą większości delegatów próbowało w różny sposób wyjaśnić sporne sprawy zaistniałe pomiędzy Zarządem Okręgu a ZG PZHGP. Zarząd Okręgu od samego początku próbował nawiązać dialog i w sposób cywilizowany porozumieć się z prezydentem PZHGP. Niestety za każdym razem jakiejkolwiek próby spotkania się , rozmowy czy też pisanie pism wyjaśniających – napotykały na betonową ścianę, szczelną, zimną i niedostępną. Jedyne odezwy jakie słyszeliśmy ze strony prezydenta brzmiały ,, to ja tu jestem prawem i ja o wszystkim decyduję – a z wami nie mam ochoty rozmawiać i nigdy nie będę z wami rozmawiał”. Pierwsza okazja do spotkania i rozmowy nastąpiła właśnie 11.04.17r - i tym razem prezydent wymigał się od konfrontacji, gdzie będąc uczestnikiem rozprawy miał szansę obronić słuszności i zasadności swojego postępowania w procedurze podejmowania zaskarżonych uchwał, wytłumaczyć prawnie wykonane czynności wobec członków Zarządu Okręgu Olsztyn…..Niestety, do rozprawy nie doszło. Został złożony wniosek przez prezydenta PZHGP i Kancelarię Radców Prawnych „IURATOR” o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu uczestników przedstawicieli Zarządu Okręgu Olsztyn i radcę prawnego z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „ Lech Obara i Współpracownicy” z Olsztyna. Na tym etapie Sąd KRS-y w Katowicach odroczył rozprawę o termin administracyjny. O dalszym składzie uczestników w postępowaniu Sądowym ma rozstrzygnąć Sąd Okręgowy w Katowicach. Można by powiedzieć że to -sprytne posunięcie. Lecz uważam ,że to zwykłe „tchórzostwo” i wstyd dla wszystkich hodowców naszego Stowarzyszenia (blisko 43 tyś.) na czele, którego stoi prezydent mający obawy co do słuszności swoich poczynań i boi się obronić swoich decyzji przy współudziale strony przedstawicieli Zarządu Okręgu Olsztyn. Prezydentowi nie chodzi o szybkie rozstrzygnięcie konfliktu -- zasłania się ucieczką w czasie , lecz my się nie poddajemy i nie poddamy- prawda musi ujrzeć światło dzienne . Być możliwe , że strona PZHGP boi się naszego dodatkowego złożonego pisma w którym podważamy legalność wyboru władz Stowarzyszenia PZHGP? Zamieszczam je poniżej do wiadomości . Z pozdrowieniem Dobry lot - prezes Andrzej Zdun


INFORMACJA

W dniu 18.03.2017r zgodnie z wcześniejszym komunikatem odbyły się dwa Zebrania Delegatów Okręgu PZHGP Olsztyn. Na Zebraniu Sprawozdawczym Delegatów Okręgu przedstawiono sprawozdania władz Okręgu oraz na wniosek Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym Delegaci udzielili absolutorium Zarządowi Okręgu pod Prezesurą Kol. Andrzeja Lipkiewicza za rok 2016. Przyjęto preliminarz budżetowy na 2017 r oraz przyjęto rezygnację kol. Andrzeja Lipkiewicza z Prezesa Zarządu Okręgu PZHGP Olsztyn. Po zakończeniu Zebrania nastąpiła przerwa, a po jej zakończeniu odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Okręgu PZHGP Olsztyn w celu uzupełnienia władz Okręgu . Aktualny wykaz władz Okręgu zamieszczony jest w zakładce Zarząd.


Decyzja Sądu Rejonowego VIII Wydział Gospodarczy KRS w Olsztynie . Wiadomość skierowana do wszystkich Hodowców Okręgu , a w szczególności do Delegatów Okręgu.

Sąd Rejonowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 16.02.2017 r zawiesił postępowanie w sprawie rejestracji władz wybranych na Nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów w dniu 20.06.2016 r. Postanowieniem swoim dał wiarygodność procedurze odwoławczej Zarządu KRS -ego do organu nadzorczego w Mikołowie i skierowanym wnioskom do Sądu w Katowicach dotyczącym uchylenia uchwał w stosunku do Okręgu Olsztyn . Jednymi słowy dał rękojmię do dalszych działań władzom Okręgu wybranym w dniu 22.03.2015 r. Prawnie w Okręgu Olsztyn działają tylko władze wybrane w tym dniu. Wszystkie działania władz z dnia 20.06.2016 r , a w szczególności Zarządu pod prezesurą Kol. Jacka Grzelaka są prawnie - bezprawne. Wiarygodność zapewnień Kol. Jacka Grzelaka co do terminów rejestracji okazała się blefem. Bezprawne pobranie z konta Okręgu 2 razy po 1.000,00 zł na niewiadome wydatki i dokonanie przelewu kwoty 1.986,42 zł za bezprawne działania „kuratora Okręgu Olsztyn” w trakcie odwołań będą dogłębnie wyjaśnione. Ostatnio docierają do nas sygnały o uszczuplaniu się władz „ Kol. J Grzelaka”(dowody posiadamy) czym stanowią niewiarygodnym wniosek złożony do Sądu KRS w Olsztynie – nie posiadacie członków do ich uzupełnienia. Dlatego wnosimy pod rozwagę Delegatów o zdelegalizowanie wybranych władz 20.06.2016 r i rozpoczęcie wspólnych , prawnych działań dla dobra wszystkich Hodowców Okręgu.


Kodeks Postępowania Cywilnego Art. 13. § 2. Przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w niniejszym kodeksie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Art. 177. § 1. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu: 1) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego;


Okręg Lublin nie jest jednostką terenową Stowarzyszenia PZHGP z siedzibą w Orzeszu

Okręg Lublin będąc jednostką terenową Stowarzyszenia PZHGP w dniu 18.03.2005r uzyskał osobowość prawną na Statucie Stowarzyszenia z dnia 23.01.2004r. Fakt nabycia osobowości prawnej jednostki terenowej stowarzyszenia(okręgu) nie oznacza uzyskania autonomii w zakresie statutowej. Okręg pozostaje nadal częścią tej organizacji, której jednostkę terenową stanowi, chociaż posiada samodzielność działania i niezależność w sferze stosunków cywilnoprawnych. Oznacza to, że jednostka terenowa Stowarzyszenia(okręg) nie może mieć wpisanych innych informacji o statucie, niż stowarzyszenie macierzyste. Dokonanie jakichkolwiek zmian samodzielnych w statucie jednostki terenowej-okręgu oznacza automatyczne zerwanie więzi ze stowarzyszeniem macierzystym. Dowód :Okręg Lublin KRS: 0000230818 - Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym 18.03.2005R na Statucie z 23.01.2004r ZMIANY UCHWAŁĄ WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW OKRĘGU:1. 18.03.2007R. - ZMIENIONO § 5 I § 6, DODANO § 6(1), § 34(1), § 64(1) STATUTU.2. 11.03.2012R. - ZMIENIONO §2Data 18.03.2007r jest dniem zerwania przynależności Okręgu Lublin ze Stowarzyszeniem PZHGP z siedzibą ówczesną w Chorzowie. Należy od tego dnia uważać Okręg Lublin największym „Klubem” poza strukturami PZHGP- działającym na własnym statucie, gdyż Związek PZHGP jest samodzielnym STOWARZYSZENIEM , a nie ZWIĄZKIEM STOWARZYSZEŃ. Uczestnictwo przedstawicieli Okręgu Lublin w Zjazdach Krajowych Delegatów oraz wybór ich Delegata do władz Związku podważa ważność podejmowanych na nich uchwał. To samo dotyczy prawomocności wyboru w 2015r władz Związku . Sprawa ta zostaje przekazana do organu nadzoru w Mikołowie i Sądu w Katowicach , gdyż podjęte uchwały przez Prezydium i Zarząd Główny po wyborze 2015r mogą nie mieć mocy prawnej, a mogą stanowić dodatkowy dowód na bezprawne działania władz Związku w stosunku do Okręgu Olsztyn.Dowód – wyciąg z KRS i skrót nowego statutu Lublina.


Zawiadomienie

Zarząd Okręgu PZHGP w Olsztynie zawiadamia Delegatów, że w dniu 18-03-2017 r. o godz. 9:00 odbędzie się Sprawozdawcze Zebranie Delegatów PZHGP Okręgu Olsztyn w Hotelu Manor ul. Kanarkowa 47 w Olsztynie.... NASTĘPNIE :W tym samym dniu 18-03-2017r. po zakończeniu Sprawozdawczego Zebrania Delegatów około godz. 12:00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PZHGP Okręgu Olsztyn. Temat: Uzupełnienie władz Okręgu PZHGP Olsztyn.


KOMUNIKAT

Na adres Sekretarza Zarządu Okręgu należy wysłać w nieprzekraczalnych terminach:... I. zawiadomienie o terminie i miejscu oraz porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Oddziałów podległych pod Zarząd KRS-owy Okręgu – minimum 3 dni przed e-mailowo na adres: pzhgpokregolsztyn@wp.pl II. w formie papierowej protokół zebrania z kompletem dokumentacji (protokoły poszczególnych komisji, lista obecności itd.) - do 14 dni po zebraniu. III. zamówienie na obrączki rodowe na rok 2018 - do 28 lutego 2017 r.Zarządy Oddziałów, które nie dostosują się do powyższego będą narażone na odpowiedzialność prawną wynikającą ze stosownych przepisów podległości owych Oddziałów pod Zarząd KRS-owy Okręgu oraz dodatkowo przepisów Urzędu Skarbowego .ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z WYSTAWY OKRĘGOWEJ W OLSZTYNIE W DN. 3-4 GRUDNIA 2016 R.


REGULAMIN

Lotów i zasad współzawodnictwa oraz nagradzania hodowców obowiązujący w Okręgu Olsztyn P.Z.H.G.P. w 2017r.


OKRĘGOWY PLAN LOTÓW NA 2017R


Obowiązujące w 2017 roku Regulaminy Współzawodnictwa o Mistrzostwa Polski


WYNIKI OKRĘGU OLSZTYN 2016


Decyzja organu nadzoru Olsztyn w sprawie wyborów przeprowadzonych na NZD Okręgu w dniu 20.06.2016r