Strona główna

KOMUNIKAT

Na adres Sekretarza Zarządu Okręgu należy wysłać w nieprzekraczalnych terminach:... I. zawiadomienie o terminie i miejscu oraz porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Oddziałów podległych pod Zarząd KRS-owy Okręgu – minimum 3 dni przed e-mailowo na adres: pzhgpokregolsztyn@wp.pl II. w formie papierowej protokół zebrania z kompletem dokumentacji (protokoły poszczególnych komisji, lista obecności itd.) - do 14 dni po zebraniu. III. zamówienie na obrączki rodowe na rok 2018 - do 28 lutego 2017 r.Zarządy Oddziałów, które nie dostosują się do powyższego będą narażone na odpowiedzialność prawną wynikającą ze stosownych przepisów podległości owych Oddziałów pod Zarząd KRS-owy Okręgu oraz dodatkowo przepisów Urzędu Skarbowego .


INFORMACJA DLA HODOWCÓW O PTASIEJ GRYPIE W NASZYM OKRĘGU

W związku z telefonami do Zarządu Okręgu od Hodowców o przypadkach karania Hodowców za przetrzymywanie gołębi w wojlerach przy gołębnikach, po konsultacji z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii informujemy :1. Obowiązuje zakaz dokonywania oblotów gołębi wokół gołębników- do odwołania.2. Gołębie mogą przebywać w wojlerach przy gołębnikach pod warunkiem , że każda wojlera jest zadaszona . W przypadkach próby karania Hodowcy za przebywające gołębie w wojlerze można dzwonić z interwencją do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii pod nr tel . 89 5241468. Zarząd


Rozporządzenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 1 z dnia 30 stycznia 2017 r w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu


W naszym Okręgu wystąpiło pierwsze ognisko ptasiej grypy

http://wetgiw.gov.pl/694---kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci---komunikat-glownego-lekarza-weterynarii-w-sprawie-wystapienia-w-polsce-35-ogniska-wysoce-zjadliwej-grypy-ptakow


Obowiązek zgłaszania hodowli gołębi na podstawie Rozporządzenia MRiRW z dnia 20.12.2016 r

§ 1. 1. p pkt. 2b zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,


APEL - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r.


ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z WYSTAWY OKRĘGOWEJ W OLSZTYNIE W DN. 3-4 GRUDNIA 2016 R.


Informacja Zarządu Okręgu PZHGP Olsztyn.

W dniu 13 grudnia 2016 r otrzymaliśmy wniosek z 12 grudnia 2016 r organu nadzoru z Mikołowa o uchylenie kolejnej uchwały nr.43 Zarządu Głównego PZHGP z dnia 21 listopada 2015 r. Jest to już 13-a uchwała skierowana przez organ nadzoru o uchylenie, a dotyczących żywotnych spraw Okręgu PZHGP Olsztyn. W załączonym pliku dodaliśmy uchwałę 43 Zarządu Głównego i uchwałę 45 Prezydium Zarządu Głównego (uchwalono ją na podstawie uchwały 43). Prawomocność orzeczeń Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej przy Zarządzie Okręgu Lublin z dnia 13 lutego 2016 r na członków Zarządu Okręgu PZHGP Olsztyn legła w gruzach!!!


W dniu 9 grudnia 2016r otrzymaliśmy uzasadnienie do wniosku z 14 października 2016r organu nadzoru w Mikołowie o uchylenie uchwały 44 Zarządu Głównego PZHGP z dnia 21 listopada 2015r i uchwały 71 Zarządu Głównego PZHGP z dnia 19 marca 2016r. Dla przypomnienia obie uchwały załączyliśmy do poniższego pliku.


REGULAMIN

Lotów i zasad współzawodnictwa oraz nagradzania hodowców obowiązujący w Okręgu Olsztyn P.Z.H.G.P. w 2017r.


OKRĘGOWY PLAN LOTÓW NA 2017R


Obowiązujące w 2017 roku Regulaminy Współzawodnictwa o Mistrzostwa Polski


Zarząd Okręgu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Olsztyn z siedzibą w Olsztynie ul. Świtezianki 2A dziękuje Zarządowi i Hodowcom Oddziału PZHGP Olsztyn za przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznej wystawy Okręgowej w dniach 03-04 grudnia 2016r .

R e p r e z e n t a c j a


W y s t a w a


NAGRODY ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SEZON 2016 OKRĘG OLSZTYN ROZDANE NA WYSTAWIE 04.12.2016 R


WYNIKI OKRĘGU OLSZTYN 2016


Pismo kol. Alfreda Abramowskiego Oddział Biskupiec , zamieszczone za jego zgodą w celu pokazania jak działa Komisja Dyscyplinarna przy Zarządzie Oddziału Biskupiec.


Do wszystkich członków Okręgu PZHGP Olsztyn.

W celu ucięcia zbędnych dyskusji i komentarzy, Zarząd PZHGP Okręgu Olsztyn z siedzibą w Olsztynie ul. Świtezianki 2A informuje , że Władze Okręgu wybrane w dniu 22.03.2015r na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Okręgu posiadają jako jedyni umocowanie prawne do działań statutowych w Stowarzyszeniu Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Olsztyn . Skład Zarządu Okręgu został wybrany na czteroletnią kadencję co jest poświadczone wpisem do KRS. Wszelkie podstępne próby uchylenia wyboru tych władz Uchwałą 22 i 23 przez Prezydium ZG z dnia 24.09.2015r jak i Uchwałą nr 38 i 39 Zarządu Głównego z dnia 21.XI.2015r zostały skutecznie zaskarżone przez Zarząd Okręgu do organu nadzoru w Mikołowie , który to skierował wniosek do Sądu w Katowicach o ich uchylenie. Procedura postawienia członków Zarządu przed Komisją Dyscyplinarną i wydane orzeczenia w całości zostały również zaskarżona do organu nadzoru w Mikołowie. Wydane orzeczenia na członków Zarządu przez Komisję Dyscyplinarną nie znajdują potwierdzenia w uchwałach , gdyż organ nadzoru w Mikołowie skierował wnioski do Sądu o ich uchylenie. Na dzień dzisiejszy Zarząd Okręgu nie został skutecznie odwołany ze swojej funkcji ani wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzamy , że wybory nowych władz Okręgu dokonane na Nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów Okręgu zwołanym na dzień 20.06.2016r przez Pana Kazimierza Wilmowicza czynią to Zebranie nieważnym , co za tym idzie wszystkich podjętych na nim Uchwał. Dowodem nieważności Zebrania 20.06.2016r jest wniosek organu nadzoru Prezydenta Olsztyna z dnia 19.X.2016r do Sądu Rejonowego VIII Wydział KRS w Olsztynie o uchylenie uchwał podjętych podczas NWZD w dniu 20.06.2016r. Dodatkowym dowodem jest Zarządzenie Sądu Rejonowego VIII Wydział KRS w Olsztynie z dnia 17.X.2016r o zwrocie wniosku o zmianę wpisu w KRS złożonego w dniu 05.08.16r przez Zarząd wybrany w dniu 20.06.2016r. W uzasadnieniu zwrotu czytamy między innymi : 1.) nie dołączono uchwały właściwego organu w sprawie likwidacji Oddziału Iława 2.) brak dokumentu stanowiącego umocowanie kuratora do zwołania NWZD okręgu Olsztyn 3.) brak dowodów doręczeń zawiadomień o zebraniu wszystkim delegatom 4.) brak oświadczenia kuratora wskazującego liczbę członków okręgu (celem ustalenia czy wybrano właściwą liczbę delegatów - §39ust. 3 statutu ,dotyczy 50 delegatów). 5.) Itd. Wszystkie decyzje i uchwały podjęte przez władze wybrane w dniu 20.06.2016r czyni się od dnia wyboru bezprawnymi . Dalsze działania członków Okręgu w tych władzach oraz członków współpracujących z tymi władzami będą traktowane jako działania na szkodę Stowarzyszenia Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Olsztyn.


Decyzja organu nadzoru Olsztyn w sprawie wyborów przeprowadzonych na NZD Okręgu w dniu 20.06.2016r


Informacja organu nadzoru z Mikołowa z dnia 17.X.2016r