Strona główna

Kolego Andrzeju Lipkiewicz

W imieniu swoim , Zarządu oraz wszystkich członków PZHGP Okręg Olsztyn pragnę podziękować Ci za 2 letnią społeczną pracę na Stanowisku Prezesa naszego Okręgu. Chwile takie, jak ta powodują , że staramy się dokonać bilansu i podsumowań. Na pewno był to nowatorski i trudny okres. Dlatego też pracy było dużo, wymagającej poświęceń i determinacji w podejmowaniu trudnych wyzwań. Obrany kierunek działań Zarządu pod Twoją Prezesurą uzyskał aprobatę Delegatów Okręgu , który będzie kontynuowany. Życzę Tobie i Twojej Rodzinie dużo , dużo zdrowia bo ono dziś jest najważniejsze. Z pozdrowieniem Dobry lot Andrzej Zdun


INFORMACJA

W dniu 18.03.2017r zgodnie z wcześniejszym komunikatem odbyły się dwa Zebrania Delegatów Okręgu PZHGP Olsztyn. Na Zebraniu Sprawozdawczym Delegatów Okręgu przedstawiono sprawozdania władz Okręgu oraz na wniosek Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym Delegaci udzielili absolutorium Zarządowi Okręgu pod Prezesurą Kol. Andrzeja Lipkiewicza za rok 2016. Przyjęto preliminarz budżetowy na 2017 r oraz przyjęto rezygnację kol. Andrzeja Lipkiewicza z Prezesa Zarządu Okręgu PZHGP Olsztyn. Po zakończeniu Zebrania nastąpiła przerwa, a po jej zakończeniu odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Okręgu PZHGP Olsztyn w celu uzupełnienia władz Okręgu . Aktualny wykaz władz Okręgu zamieszczony jest w zakładce Zarząd.


Ważne - Loty treningowe gołębi

Stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii w Warszawie i przykładowe Powiatowego Lekarza Weterynarii w Iławie.


Decyzja Sądu Rejonowego VIII Wydział Gospodarczy KRS w Olsztynie . Wiadomość skierowana do wszystkich Hodowców Okręgu , a w szczególności do Delegatów Okręgu.

Sąd Rejonowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 16.02.2017 r zawiesił postępowanie w sprawie rejestracji władz wybranych na Nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów w dniu 20.06.2016 r. Postanowieniem swoim dał wiarygodność procedurze odwoławczej Zarządu KRS -ego do organu nadzorczego w Mikołowie i skierowanym wnioskom do Sądu w Katowicach dotyczącym uchylenia uchwał w stosunku do Okręgu Olsztyn . Jednymi słowy dał rękojmię do dalszych działań władzom Okręgu wybranym w dniu 22.03.2015 r. Prawnie w Okręgu Olsztyn działają tylko władze wybrane w tym dniu. Wszystkie działania władz z dnia 20.06.2016 r , a w szczególności Zarządu pod prezesurą Kol. Jacka Grzelaka są prawnie - bezprawne. Wiarygodność zapewnień Kol. Jacka Grzelaka co do terminów rejestracji okazała się blefem. Bezprawne pobranie z konta Okręgu 2 razy po 1.000,00 zł na niewiadome wydatki i dokonanie przelewu kwoty 1.986,42 zł za bezprawne działania „kuratora Okręgu Olsztyn” w trakcie odwołań będą dogłębnie wyjaśnione. Ostatnio docierają do nas sygnały o uszczuplaniu się władz „ Kol. J Grzelaka”(dowody posiadamy) czym stanowią niewiarygodnym wniosek złożony do Sądu KRS w Olsztynie – nie posiadacie członków do ich uzupełnienia. Dlatego wnosimy pod rozwagę Delegatów o zdelegalizowanie wybranych władz 20.06.2016 r i rozpoczęcie wspólnych , prawnych działań dla dobra wszystkich Hodowców Okręgu.


Kodeks Postępowania Cywilnego Art. 13. § 2. Przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w niniejszym kodeksie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Art. 177. § 1. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu: 1) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego;


Okręg Lublin nie jest jednostką terenową Stowarzyszenia PZHGP z siedzibą w Orzeszu

Okręg Lublin będąc jednostką terenową Stowarzyszenia PZHGP w dniu 18.03.2005r uzyskał osobowość prawną na Statucie Stowarzyszenia z dnia 23.01.2004r. Fakt nabycia osobowości prawnej jednostki terenowej stowarzyszenia(okręgu) nie oznacza uzyskania autonomii w zakresie statutowej. Okręg pozostaje nadal częścią tej organizacji, której jednostkę terenową stanowi, chociaż posiada samodzielność działania i niezależność w sferze stosunków cywilnoprawnych. Oznacza to, że jednostka terenowa Stowarzyszenia(okręg) nie może mieć wpisanych innych informacji o statucie, niż stowarzyszenie macierzyste. Dokonanie jakichkolwiek zmian samodzielnych w statucie jednostki terenowej-okręgu oznacza automatyczne zerwanie więzi ze stowarzyszeniem macierzystym. Dowód :Okręg Lublin KRS: 0000230818 - Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym 18.03.2005R na Statucie z 23.01.2004r ZMIANY UCHWAŁĄ WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW OKRĘGU:1. 18.03.2007R. - ZMIENIONO § 5 I § 6, DODANO § 6(1), § 34(1), § 64(1) STATUTU.2. 11.03.2012R. - ZMIENIONO §2Data 18.03.2007r jest dniem zerwania przynależności Okręgu Lublin ze Stowarzyszeniem PZHGP z siedzibą ówczesną w Chorzowie. Należy od tego dnia uważać Okręg Lublin największym „Klubem” poza strukturami PZHGP- działającym na własnym statucie, gdyż Związek PZHGP jest samodzielnym STOWARZYSZENIEM , a nie ZWIĄZKIEM STOWARZYSZEŃ. Uczestnictwo przedstawicieli Okręgu Lublin w Zjazdach Krajowych Delegatów oraz wybór ich Delegata do władz Związku podważa ważność podejmowanych na nich uchwał. To samo dotyczy prawomocności wyboru w 2015r władz Związku . Sprawa ta zostaje przekazana do organu nadzoru w Mikołowie i Sądu w Katowicach , gdyż podjęte uchwały przez Prezydium i Zarząd Główny po wyborze 2015r mogą nie mieć mocy prawnej, a mogą stanowić dodatkowy dowód na bezprawne działania władz Związku w stosunku do Okręgu Olsztyn.Dowód – wyciąg z KRS i skrót nowego statutu Lublina.


Zawiadomienie

Zarząd Okręgu PZHGP w Olsztynie zawiadamia Delegatów, że w dniu 18-03-2017 r. o godz. 9:00 odbędzie się Sprawozdawcze Zebranie Delegatów PZHGP Okręgu Olsztyn w Hotelu Manor ul. Kanarkowa 47 w Olsztynie.... NASTĘPNIE :W tym samym dniu 18-03-2017r. po zakończeniu Sprawozdawczego Zebrania Delegatów około godz. 12:00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PZHGP Okręgu Olsztyn. Temat: Uzupełnienie władz Okręgu PZHGP Olsztyn.


KOMUNIKAT

Na adres Sekretarza Zarządu Okręgu należy wysłać w nieprzekraczalnych terminach:... I. zawiadomienie o terminie i miejscu oraz porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Oddziałów podległych pod Zarząd KRS-owy Okręgu – minimum 3 dni przed e-mailowo na adres: pzhgpokregolsztyn@wp.pl II. w formie papierowej protokół zebrania z kompletem dokumentacji (protokoły poszczególnych komisji, lista obecności itd.) - do 14 dni po zebraniu. III. zamówienie na obrączki rodowe na rok 2018 - do 28 lutego 2017 r.Zarządy Oddziałów, które nie dostosują się do powyższego będą narażone na odpowiedzialność prawną wynikającą ze stosownych przepisów podległości owych Oddziałów pod Zarząd KRS-owy Okręgu oraz dodatkowo przepisów Urzędu Skarbowego .


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r.


ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z WYSTAWY OKRĘGOWEJ W OLSZTYNIE W DN. 3-4 GRUDNIA 2016 R.


REGULAMIN

Lotów i zasad współzawodnictwa oraz nagradzania hodowców obowiązujący w Okręgu Olsztyn P.Z.H.G.P. w 2017r.


OKRĘGOWY PLAN LOTÓW NA 2017R


Obowiązujące w 2017 roku Regulaminy Współzawodnictwa o Mistrzostwa Polski


WYNIKI OKRĘGU OLSZTYN 2016


Decyzja organu nadzoru Olsztyn w sprawie wyborów przeprowadzonych na NZD Okręgu w dniu 20.06.2016r