Strona główna

Ostatnie pożegnanie...

Z żalem informujemy, że zmarł wieloletni członek Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, zasłużony działacz, prezes PZHGP Okręg Olsztyn, wspaniały kolega-hodowca

Andrzej Zdun

Żegnając kolegę składamy wyrazy głębokiego współczucia jego rodzinie.

Pogrzeb odbędzie się w piątek, 3.07.2020r., o godzinie 10:00 w Olszytnie (ul. Jagiellońska 41) w Kościele św. Józefa.

Prosimy o przybycie hodowców, aby godnie pożegnać naszego kolegę.


I N F O R M A C J A D T Y C Z Ą C A L O T Ó W 2020

Zarząd Okręgu Olsztyn informuje wszystkie Oddziały :
1.)Zgodnie z Uchwałą nr 72 Zarządu Głównego z dniem 09.05. 2020 r rozpoczynamy sezon lotowy gołębi dorosłych 2020.
2.)Plany lotów przyjęte w grudniu 2019 r w Oddziałach należy dostosować datami do aktualnej sytuacji i wytycznych Zarządu Głównego.
3.)Oddziały , które nie są gotowe do wykonania lotu w terminie 09-10.05.20 r , mogą go odłożyć na inny wolny termin(może być on odbyty jako lot dublowany przy locie maraton).
4.)Podczas pierwszych lotów Zarządy Oddziałów zbiorą od Hodowców spisy w wersji papierowej i należne opłaty statutowe.
5.)Prace Komisji Lotowej i Zegarowej na punktach wkładań należy tak zorganizować żeby były spełnione i przestrzegane wymogi zawarte w Uchwale nr 71 Zarządu Głównego z dnia 06.05.2020 r.
6.)Za dostosowanie planu lotów Oddziałowych do Uchwały nr 72 ZG , za organizację lotów, za przestrzeganie przez Hodowców Regulaminu Lotowo- Zegarowego i prac Komisji Lotowo – Zegarowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale nr 71 ZG odpowiedzialni są WICEPREZESI d/s ORGANIZACJI LOTÓW każdego ZARZĄDU ODDZIAŁU.
7.)Zgodnie z uzgodnieniem z p. Krzysztofem Kawalerem Prezydentem PZHGP , w związku z brakiem na dzień dzisiejszy aplikacji do elektronicznego potwierdzania odlotu gołębi zgodnej z Komunikatem Zarządu Głównego nr 1/2020 z dnia 14 marca 2020 r należy do chwili jej wprowadzenia stosować wersję papierową – wg poniższego załącznika pdf (podpisy przez członków Zarządu Okręgu zostaną dokonane po odbytym locie)
8.)Na punktach wkładań gołębi dorosłych na loty 2020 należy wywiesić na tablicy informacyjnej:
a) Pismo(zapytanie) Zarządu Głównego z dnia 17.04.2020 r
b) Odpowiedz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 05.05.2020 r
c) Informację Zarządu Okręgu z dnia 07.05.2020 r do Państwowych Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych wraz z potwierdzeniem wysłania pocztą elektroniczną ( dane te znajdują się w załącznikach podanych przy informacji poniżej).
Takie same dane(8 a,b,c) należy przekazać kierowcom , by posiadali do okazania w przypadku kontroli.

Wszystkim Hodowcom w tych trudnych warunkach stanu epidemiologicznego życzę udanego sezonu lotowego i proszę o dyscyplinę w przestrzeganiu narzuconego rygoru sanitarnego.
Z pozdrowieniem Dobry lot
Andrzej Zdun Prezes Zarządu


INFORMACJA o decyzji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie

W sprawie lotów w Okręgu PZHGP Olsztyn w dniu dzisiejszym(07.05.2020r) drogą e-mailową zadałem do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie (na podstawie sugestii w piśmie GIS) następujące zapytania:

W imieniu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Olsztynie zwracam się z prośbą o wspólne rozwikłanie następującego problemu.

Jesteśmy jednostką terenową z osobowością prawną podlegającą pod Stowarzyszenie Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych z siedzibą w Orzeszu. W dniu 06.05.2020 r otrzymaliśmy z Zarządu Głównego dwa pisma (dowód: w załączeniu). Na podstawie tych pism podjęto decyzję o rozpoczęciu lotów gołębi pocztowych z dniem 09.05.2020 r.

Pytania:

1. Czy w świetle odpowiedzi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 05.05.20 r możemy w podległych terenowych Oddziałach(Olsztyn, Biskupiec, Szczytno, Nidzica, Działdowo, Ostróda, Dobre Miasto,Korsze) i decyzji Zarządu Głównego PZHGP rozpocząć loty gołębi pocztowych z dniem 09.05.20 r , poprzez spotykanie się ludzi(hodowców) nie spokrewnionych na zasadach opisanych w Uchwale nr. 71 Zarządu Głównego z dnia 06.05.2020 r(dowód: uchwała w załączeniu)?
2. Czy planowane loty mogą odbywać się z miejscowości krajowych (kierunek zachód) i zagranicznych (Niemcy).
3. Czy zgodnie z sugestią GIS z dnia 05.05.2020 r zapytania takie powinienem wystosować do Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych, w których to znajdują się Oddziały terenowe Okręgu ?

Otrzymałem następującą odpowiedz :

Po przeanalizowaniu Państwa procedury i rekomendacji przez Główny Inspektorat Sanitarny nie mamy zastrzeżeń do przeprowadzenia lotów gołębi pocztowych. Proszę tylko zgłosić ten fakt do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych właściwym dla miejsca odbycia przedsięwzięcia. Podaje emalie do PSSE:

1. PSSE w Działdowie - psse.dzialdowo@sanepid.olsztyn ; Oddział Działdowo
2. PSSE w Olsztynie - psse.olsztyn@sanepid.olsztyn.pl ; Oddział Olsztyn i Biskupiec
3. PSSE Szczytno - psse.szczytno@sanepid.olsztyn.pl Oddział Szczytno
4. PSSE Nidzica - psse.nidzica@sanepid.olsztyn.pl Oddział Nidzica
5. PSSE Ostróda - psse.ostroda@sanepid.olsztyn.pl Oddział Ostróda
6. PSSE Kętrzyn - psse.ketrzyn@sanepid.olsztyn.pl Oddział Korsze
7. PSSE Bartoszyce - psse.bartoszyce@sanepid.olsztyn.pl Oddział Dobre Miasto

Po tej decyzji powiadomiłem Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna wg powyższego wykazu o rozpoczęciu z dniem 09.05.2020 r lotów konkursowych gołębi pocztowych w Oddziałach podległych pod Okręg.
Pismo informujące i dowód wysłania do PSSE w załączonych plikach pdf.

Prezes Zarządu : Andrzej Zdun


INFORMACJA DO ZARZĄDÓW PZHGP WSZYSTKICH SZCZEBLI

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, PZHGP wystąpiło pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem odnoszącym się do reżimu sanitarnego przy organizacji lotów gołębi pocztowych w okresie stanu epidemii.W odpowiedzi z dnia 5 maja 2020 r. (znak: EP.NE.743.49.2020) Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego wskazał, że zaproponowana procedura koszowania gołębi jest zgodna z rekomendacjami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.Wobec powyższego, informujemy, że wszelkie czynności dotyczące lotów mogą być podejmowane wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego zaakceptowanego przez inspekcję sanitarną.Zapytanie z dnia z dnia 17 kwietnia 2020 r. do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz odpowiedź z dnia 5 maja 2020 r. stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.Ponadto informujemy, że poszczególne regulaminy Mistrzostwa Polski, Intermistrzostwa oraz Lotu Narodowego oraz Regulamin Lotowo – Zegarowy podlegają stosowaniu odpowiednio do obowiązującego reżimu sanitarnego, tj. z uwzględnieniem uchwał Zarządu Głównego podjętych w dniu dzisiejszym.


I N F O R M A C J A o możliwości odbywania posiedzeń władz w całym Okręgu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej .

Zgodnie z art 18 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r(Dz.U.2020 poz.695) w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach w art. 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1e:

„1a. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie pozaposiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

1b. Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwai wykonywania prawa głosu.

1c. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszeniaodbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

1d. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza posiedzeniami władzstowarzyszenia może podlegać odmiennym uregulowaniom w tym ograniczeniom w statucie stowarzyszenia. Statutstowarzyszenia może też wprost wyłączyć możliwość stosowania powyższych przepisów w stowarzyszeniu.
1e. Rozwiązania, o których mowa w ust. 1a–1d, stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniuzakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567).”.


W związku z powyższym , niezależnie od obowiązującego brzmienia Statutu PZHGP , w czasie aktualnie trwającego stanu epidemii , dopuszczalnym jest:

Głosowanie poza posiedzeniami władz z wykorzystaniem np. poczty elektronicznej , pod warunkiem zgody członków władz wyrażonej w formie dokumentowej (czyli złożenia oświadczenia woli w postaci dokumentu , w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie – Art. 77 /2 kodeksu cywilnego.

Odbycie posiedzenia władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej , możliwe jest jeżeli będą spełnione wymagania wymienione w ust. 1c pkt 1-3 oraz dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonania prawa głosu wskazany zostaje w zawiadomieniu o zebraniu.

Z pozdrowieniem Dobry lot
Prezes Zarządu : Andrzej Zdun


INFORMACJA DO ZARZĄDÓW PZHGP WSZYSTKICH SZCZEBLI (24.04.2020 r)

Wobec obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.697) przewidującym do odwołania zakaz zgromadzeń, a także imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, biorąc pod uwagę, że powyższego ograniczenia nie stosuje się wyłącznie do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, informuję co następuje:

LOTY PRÓBNE LUB KONKURSOWE,
W TYM LOTY DO WSPÓŁZAWODNICTWA O MISTRZOSTWO POLSKI,
NIE MOGĄ BYĆ ORGANIZOWANE DO ODWOŁANIA.

Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler


INFORMACJA – SPISY


W świetle informacji z dnia 17.04.20 r Prezydenta PZHGP Krzysztofa Kawalera , informuję co następuje:
I. Zarząd Okręgu Olsztyn jest zobowiązany zgodnie z Regulaminem GMP i Regulaminem „Derby” przesłać spisy Hodowców , którzy chcą brać udział w tych współzawodnictwach wraz z planem lotów do Zarządu Głównego w formie elektronicznej ( zapisane w formacie PDF ) , dlatego przypominam :
- spis gołębi dorosłych w ilości do 50 sztuk(GMP , INTRMISTRZOSTWA I KATEGORIE)
- spis gołębi rocznych w ilości do 15 szt, zaobrączkowanych obrączką rodową olimpijską „Derby”
Spisy powyższe od Hodowców chcących brać udział w tych współzawodnictwach należy w formie zeskanowanej wraz z planem lotów (zapisane w formie PDF) wysłać na adres poczty elektronicznej Okręgu do 22.04.2010 r (włącznie). Przesyłanie spisów w formie papierowej chwilowo zostaje wstrzymane. Za przesłanie spisów i planów lotów odpowiedzialni są wiceprezesi ds lotowych wszystkich Oddziałów Okręgu.
II. Spisy(zapisane w formie PDF) wysłane po terminie będą podstawą do odrzucenia wyników lotowych Hodowcom których dotyczą.
III. Przesyłanie spisów Hodowców z całego gołębnika , ze względu na panującą epidemie wstrzymuje się do odwołania. Termin ich złożenia zostanie podany odrębną informacją , gdy nastąpi możliwość odbywania posiedzeń Zarządów wszystkich szczebli Związku i zostanie wydane rozporządzenie umożliwiające lotowanie gołębiami dorosłymi w sezonie 2020. Na dzień dzisiejszy wymagane jest dokonanie wielu zmian zapisów w Regulaminie L-Z oraz Regulaminach MP poprzez dostosowanie ich do przepisów obowiązujących w związku z panującą epidemią , a to może uczynić w pierwszej kolejności tylko Zarząd Główny.
IV. Kolejna informacja w sprawie lotów zostanie podana z chwilą posiadania niezbędnych danych do jej ogłoszenia.

Z pozdrowieniem Dobry lot
Prezes Zarządu : Andrzej Zdun


INFORMACJA DO ZARZĄDÓW PZHGP WSZYSTKICH SZCZEBLI

Wobec obowiązywania z dniem 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.658) przewidującym do odwołania zakaz zgromadzeń, a także imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu, biorąc pod uwagę, że powyższego ograniczenia nie stosuje się wyłącznie do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, informuję co następuje:

I. loty próbne lub konkursowe nie mogą być organizowane do odwołania;
II. w terminie regulaminowym należy przesłać do Zarządu Głównego spisy oraz plany lotów uchwalone przez Zarządy Oddziałów i podane do wiadomości członków w miesiącu grudniu, ponieważ uchwalenie korekt planów lotów będzie możliwe dopiero wraz z przywróceniem możliwości odbywania posiedzeń kolegialnych poszczególnych władz związkowych wszystkich szczebli, zaś podejmowanie uchwał poza posiedzeniami nie jest przewidziane w obowiązującym Statucie PZHGP;
III. w obowiązującym stanie prawnym nie jest możliwe także odbywanie współzawodnictwa lotowego Mistrzostwa Polski w dniach 25 – 26 kwietnia 2020 r.

Kolejna informacja w sprawie lotów zostanie podana przed dniem 25.04.2020 roku.

Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler


INFORMACJA – DO WSZYSTKICH HODOWCÓW

W związku z wpływem do Zarządu Głównego PZHGP planów lotów, w których zaplanowano na weekend w dniach 18 i 19 kwietnia 2020 r. loty konkursowe, informuję co następuje.Wobec obowiązywania z dniem 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.566) przewidującym do dnia 11 kwietnia 2020 r. m.in. zakaz przemieszczania się osób oraz do odwołania zakaz zgromadzeń, które to ograniczenia według informacji dostępnej pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej mają zostać przedłużone, zaleca się stosowanie do obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz bieżące zapoznawanie się z obostrzeniami, które znajdują się w zakładce „Aktualne zasady i ograniczenia” w dziale „Ważne informacje” pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Zgodnie ze stanem na dzień 10 kwietnia 2020 r., do dnia 19 kwietnia 2020 r. obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu się, tym samym loty treningowe, próbne lub konkursowe nie powinny być organizowane.
Kolejna informacja w sprawie lotów zostanie podana przed dniem 19.04.2020 roku.

Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler


INFORMACJA LOTOWA

Na stronie Forum PZHGP Zarząd Główny podał informację dla wszystkich Hodowców :

„Witam, wszystkie Okręgi PZHGP dostały informację odnośnie terminu oddawania spisów do ZG, zresztą informacja ta jest również w regulaminach MP, rekomendowano również oddawanie spisów przez Hodowców do Zarządu Oddziału i rachmistrza w formie elektronicznej. Zarządy Okręgów powinny powiadomić Zarządy Oddziałów o terminie oddawania spisów do Okręgu. Jeśli chodzi o komunikat dotyczący lotów, to musimy jeszcze poczekać, bo nie zależy to tylko od ZG PZHGP, a na obecną chwilę od rozporządzenia Ministra Zdrowia ( około 11.04 będziemy wiedzieć coś więcej i wtedy ukarze się komunikat ). Wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji, nie wiemy kiedy rozpoczną się loty, chociaż niektórzy chcieliby już dzisiaj jasnych deklaracji ze strony ZG, że można zacząć loty od kwietnia, maja, czerwca czy lipca. Życzę wszystkim Hodowcom i ich rodzinom dużo zdrowia w tych trudnych czasach.”

Zarząd Okręgu Olsztyn w związku z aktualną sytuacją epidemiczną i powyższą informacją Zarządu Głównego powiadamia Zarządy Oddziałów, że termin oddawania spisów do Okręgu to dzień 22.04.20 r.
Aktualnie nie wiemy kiedy rozpoczną się loty i czy w ogóle się rozpoczną , co nie oznacza , że nie musimy być do nich regulaminowo przygotowani .

Dalsze informacje lotowe będą ukazywały się po otrzymanych zarządzeniach Zarządu Głównego i rozporządzeniach Ministra Zdrowia.
Z pozdrowieniem Dobry lot
Prezes Zarządu : Andrzej Zdun


INFORMACJA

W zakładce „Regulaminy” został dodany obowiązujący Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Główny PZHGP w dniu 14 marca 2020 roku.


KRAJOWY WALNY ZJAZD DELEGATÓW

KWZD został zwołany na dzień 18.04.2020 r(sobota) lecz jego odbycie jest uzależnione od dalszego stanu obowiązującego zagrożenia epidemicznego na obszarze Polski.
W związku z tym , że będę uczestniczył w KWZD jako Delegat Okręgu Olsztyn proszę członków naszego Okręgu o składanie drogą elektroniczną na adres emailowy Okręgu rzeczowe i prawne propozycje wniosków , które Waszym zdaniem wymagają zgłoszenia prze-zemnie ich na obradach KWZD.

Prezes Zarządu : Andrzej Zdun

Poniżej w załączeniu stosowne załączniki :


UWAGA, UWAGA!!! PILNA INFORMACJA !

Zgodnie z Komunikatem nr 1/2020 Zarządu Głównego z dnia 14.03.20 r zobowiązuję Zarządy Oddziałów Biskupiec, Szczytno, Nidzica, Działdowo i Ostróda do złożenia w terminie do dnia 19 marca 2020 r (do godz. 15:00) do Zarządu Okręgu Olsztyn PZHGP zmówień na wykonanie obrączek rodowych na 2021 rok.
Zamówienia należy przesłać mailem (skan dokumentu wraz podpisami Prezesa Oddziału i Wiceprezesa ds. finansowych) na adres pzhgpokregolsztyn@wp.pl , a oryginał zamówienia tradycyjną pocztą na adres korespondencyjny Zarządu Okręgu PZHGP , Januszewo 17 , 14-240 Susz.

Prezes Zarządu : Andrzej Zdun


Komunikat Zarządu Głównego PZHGP nr 1/2020


ZEBRANIE WALNE ODWOŁANE


Zarząd Okręgu PZHGP Olsztyn - O D W O Ł U J E
Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu Olsztyn zaplanowane na dzień 28 marca 2020 r (sobota)

Podstawa – Komunikat Zarządu Głównego z dnia 12.03.2020 r http://pzhgp.pl/2020/03/12/komunikat/

Prezes Zarządu : Andrzej Zdun


OKRĘGOWE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW

Zarząd Okręgu, działając w oparciu o § 44 pkt.2 zwołuję na dzień 28 marca 2020 r (sobota) Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu PZHGP Olsztyn , które odbędzie się o godz. 10:00 w Hotelu „Manor” Olsztyn , ul. Kanarkowa 47. Uczestnictwo Delegatów w zebraniu obowiązkowe.

Z pozdrowieniem Dobry lot
Prezes Zarządu : Andrzej Zdun

Olsztyn, dnia 06.03.2020 r


Komunikat – Posiedzenie Zarządu Okręgu


Na dzień 01 marca 2020 r zwołuję posiedzenie Zarządu Okręgu PZHGP Olsztyn , które odbędzie się o godz. 11:00 w Hotelu „Manor” Olsztyn , ul. Kanarkowa 47.
Na posiedzenie zapraszam równocześnie Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej , oraz Prezesów tych Zarządów Oddziałów , które nie posiadają swojego przedstawiciela w Zarządzie Okręgu.

Prezes Zarządu : Andrzej Zdun


Komunikat nr:1/2020

Zarządu Okręgu Olsztyn dotyczący terminów sprawozdawczości i rozliczeń finansowych


MISTRZ LOTÓW DALEKODYSTANSOWYCH

Zarząd Okręgu wprowadził dodatkowe współzawodnictwo o Mistrzostwo Okręgu w kat. - MISTRZ LOTÓW DALEKODYSTANSOWYCH .
Mistrzostwo będzie rozegrane z trzech lotów powyżej 700 km wg poniższych terminów lotów :
1.) 27.06.2020 r. - MINDEN - seria 10/5 - pkt. 80
2.) 11.07.2020 r. - MINDEN - seria 10/5 - pkt. 80
3.) 25.07.2020 r. - BRUKSELA - seria 5/3 -pkt. 100 ( zgodnie z komunikatem ZG na 2020 rok)

Z każdego lotu zostanie sporządzona wspólna lista konkursowa całego Okręgu. Lista okręgowa będzie sporządzona(ułożona) na podstawie uzyskanych szybkości przez gołębie z danego lotu w oddziałach .
Mistrzem Lotów Dalekodystansowych zostaje ten hodowca, który uzyska największą sumę pkt. z trzech lotów dalekodystansowych.
W tym współzawodnictwie zostanie nagrodzonych 3 mistrzów i 7 przodowników.


PLAN LOTÓW OKRĘGOWYCH W 2020 r.

Informujemy kolegów hodowców Okręgu Olsztyn, że Zarząd Okręgu uchwalił Loty Okręgowe na rok 2020, ze wspólnego startu całego Okręgu Olsztyn (współrzędne geograficzne miejsca startu N-52;17;08,6 , E-08;55;30,0) :
Lot nr 1. MINDEN – 27.06.2020 r (sobota)
Lot nr 2. MINDEN – 11.07.2020 r (sobota)
Z każdego lotu zostaną sporządzone 2 listy okręgowe w poszczególnych strefach :
Strefa I – Oddziały : Działdowo, Nidzica, Ostróda, Dobre Miasto, Olsztyn.
Strefa II – Oddziały: Biskupiec, Korsze, Szczytno.


Obowiązujące w 2020 roku Regulaminy Współzawodnictwa o Mistrzostwa Polski

Znajdują się w zakładce „ Regulaminy”


W dniu 23 listopada 2019 r w Hotelu „Manor” Olsztyn , ul. Kanarkowa 47 , odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Okręgu PZHGP Olsztyn.

Zebranie otworzył p. Zdzisław Wilkosz, Kurator Okręgu PZHGP Olsztyn. Poinformował zebranych, że zebranie zwołał zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, sygn. akt. Ol.VIII Ns Rej. KRS 2351/19/479 z dnia 04 lipca 2019 r oraz obowiązującymi przepisami zawartymi w Statucie i Regulaminach PZHGP .
Głównym tematem zebrania był – wybór władz Okręgu PZHGP Olsztyn.
Wybór został przeprowadzony zgodnie z przepisami Regulaminu Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych PZHGP.

Wykaz nowych władz Okręgu znajduje się w zakładce „ Zarząd”